0
0,00
Mini Cart
 • Empty cart

  No products in the cart.

Artikel 1 – Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: de algemene
voorwaarden als hierna vermeld.

 • Diensten: de dienst(en) die het levert op grond van een Overeenkomst.
 • Shop.hetcoachcentrum.com is onderdeel van Het Coach Centrum gevestigd op Noordeinde
  117A, 1121 AJ Landsmeer.
  Inschrijving KvK 72913754. BTW nmr: NL1301 455 31 B01.
 • Koper: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
  zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Overeenkomst: elke overeenkomst
  gesloten tussen Het Coach Centrum en de Koper.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Koper en
  Het Coach Centrum

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en offerte van Het Coach Centrum en
  iedere Overeenkomst gesloten met Het Coach Centrum inzake de verkoop en levering van Producten
  en/of Diensten door Het Coach Centrum, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
  vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van
  deze situatie treden Het Coach Centrum en de Koper in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter
  vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 4. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en
  voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd door Het Coach Centrum.

Artikel 3 – Aanbiedingen en/of offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Het Coach Centrum, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is
  van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen
  geldigheidstermijn, dan is het aanbod of de offerte vrijblijvend.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Het Coach Centrum het recht dit
  aanbod of deze offerte uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
  herroepen.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
  aanbod, is Het Coach Centrum daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand,
  tenzij Het Coach Centrum hiermee schriftelijk instemt.
 4. Het Coach Centrum kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de
  Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
  opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel
  daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Coach Centrum niet tot levering van een deel van de
  in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
  prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van de aanbieding en/of
  offerte van Het Coach Centrum.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor een langere termijn
  dan wel voor onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mag
  de Koper na een jaar de Overeenkomst ten allen tijde met een opzegtermijn van een maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij
  anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een
  toeslag in rekening gebracht.
 2. Van alle bijkomende kosten zal Het Coach Centrum tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
  aan de Koper opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Koper
  kunnen worden berekend.

Artikel 6 – Prijswijziging

 1. Het Coach centrum is bevoegd de prijs tussentijds te wijzigen.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de
  Overeenkomst, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs en kan de Koper de
  Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Het Coach Centrum rustende
  verplichting ingevolge de wet;
  • Het Coach Centrum alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
  overeengekomen uit te voeren.
 3. De Koper heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie (3) maanden na het
  sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de
  aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij Producten:

 1. De Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een
  bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Coach Centrum mag
  de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de
  Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

  a. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Koper,
  of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Het Coach Centrum mag,
  mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
  een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;

  b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
  de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
  ontvangen;

  c. bij een Overeenkomst tot regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de
  dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
  Bij Diensten:

 3. De Koper kan de Overeenkomst tot levering van een Dienst gedurende veertien (14) dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. Het Coach Centrum mag de Koper vragen naar de reden van
  herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten
 4. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  Overeenkomst.

  Geen herroepingsrecht:

 5. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Overeenkomsten met betrekking tot een Dienst, na volledige uitvoering van de Dienst, en
  uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
  van de Koper en de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Het
  Coach Centrum de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt, waarop Het Coach Centrum geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Producten die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of
  die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen is
  verstreken (bederf);
  • Verzegelde Producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Voor Producten of Diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
  bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • De levering van losse kranten en tijdschriften.

Artikel 8 – Uitoefening herroepingsrecht Koper en kosten

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het
  Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het
  moment van levering.
 2. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de Koper dit met een
  ondubbelzinnige verklaring aan Het Coach Centrum binnen de bedenktermijn. De Koper kan hiervoor
  ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 3. Zo spoedig mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgende op de in eerste lid
  bedoelde melding zendt de Koper het Product terug of overhandigt hij dit aan Het Coach Centrum.
  De Koper heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het Product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
  originele staat en verpakking, en conform de door Het Coach Centrum verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  Koper. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 6. Indien de Koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
  Dienst in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Koper
  Het Coach Centrum een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat
  door Het Coach centrum is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.
 7. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
  van rechtswege ontbonden.
 8. Het Coach Centrum vergoedt alle betalingen van de Koper, onverwijld doch binnen veertien (14)
  dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Het Coach Centrum mag
  wachten met terugbetalen tot Het Coach Centrum het Product heeft ontvangen of tot de Koper
  aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 9. Het Coach Centrum gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft
  gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode.
 10. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft Het Coach Centrum de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
  terug te betalen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Het Coach Centrum zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  Diensten. Het Coach Centrum zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden. Na ontbinding zal Het Coach Centrum het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld
  terugbetalen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Het Coach Centrum kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van Producten berust bij tot het moment van bezorging
  aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan Het Coach Centrum gemaakte vertegenwoordiger,
  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Aan de leveringsplicht van zal, Het Coach Centrum tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Het
  Coach Centrum geleverde zaken een keer aan de Koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis
  strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
  het aanbod tot levering.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De Producten blijven eigendom van Het Coach Centrum totdat de Koper de verplichtingen op
  grond van de Overeenkomst is nagekomen, waaronder de verplichting tot het voldoen van het
  volledige factuurbedrag.
 2. De Koper mag de Producten niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren,
  voordat de eigendom van de Producten op de Koper is overgegaan.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Het Coach Centrum aangewezen
  bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het Coach Centrum en de Koper kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien
  betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Koper betalen volgens de termijnen en de
  percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. De Koper is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde
  tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Het
  Coach Centrum is gewezen op de te late betaling en Het Coach Centrum de Koper een termijn van
  veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
  uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
  wettelijke rente verschuldigd en is Het Coach Centrum gerechtigd de door haar gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de
  volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

Artikel 12 – Gebreken en Klachtenregeling

 1. De Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval
  binnen zeven (7) dagen na aflevering onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of de
  kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans
  voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en
  tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering van het Product schriftelijk aan Het Coach
  Centrum gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden
  teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Klachten over de uitvoering van
  de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen drie (3) dagen nadat de Koper
  de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Coach
  Centrum. Niet-zichtbare gebreken, tekorten en klachten over de uitvoering van de Overeenkomst
  behoren binnen zeven (7) dagen na ontdekking ervan aan Het Coach Centrum gemeld te worden. Het
  gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit
  onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of
  schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden
  gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn
  voortvloeit.
 3. Bij Het Coach Centrum ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Coach Centrum binnen de termijn van veertien (14) dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is
  voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Het Coach Centrum is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor
  schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten en Diensten en/of enige
  tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere
  verplichtingen jegens de Koper.
 2. Mocht er – ondanks het bepaalde in het vorige lid – op enig moment toch aansprakelijkheid van
  Het Coach Centrum ontstaan ten gevolge van een gebrek aan de geleverde Producten of Diensten,
  dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het Product of de Dienst waarbij de schade
  is ontstaan. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade en/of gevolgschade wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Het Coach Centrum is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door (a) ondeskundig gebruik
  van het Product of de Dienst in strijd met de bestemming of het doel daarvan, (b) gebruik van het
  Product of de Dienst in strijd met door of namens Het Coach Centrum verstrekte instructies,
  adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters of (c) ondeskundige bewaring of opslag van Producten.
 4. Iedere aanspraak op betaling van een vergoeding van schade jegens Het Coach Centrum vervalt
  binnen één jaar nadat de Koper bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee
  redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Het Coach Centrum is niet aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in
  verband met vertraging, beperking, inmenging dan wel tekortkoming in de nakoming van een
  verplichting van Het Coach Centrum jegens de Koper die wordt veroorzaakt door een omstandigheid
  die buiten de redelijke macht van Het Coach Centrum ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot
  natuurrampen, wet- en regelgeving, verordeningen, regelingen, maatregelen van wetgevende aard,
  een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, rechterlijke beschikkingen of
  beslissingen, aardbevingen, overstromingen, brand, explosies, oorlog, terrorisme, relletjes, sabotage,
  ongelukken, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, langzaam-aan-acties, onrust op de werkvloer,
  problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan
  transportmiddelen of gestremd vervoer, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit,
  storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
  storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen in de
  openbare voorzieningen of een tekort aan openbare voorzieningen, vertragingen in de levering van
  of gebreken aan door leveranciers of onderaannemers geleverde goederen (‘Overmacht’).
 2. Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan zal Het Coach Centrum de Koper daarvan door
  middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de
  Overmacht en de manier waarop deze op de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen van invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort
  voor een periode gelijk aan het vanwege de Overmacht opgetreden tijdsverlies. Mocht een geval van
  Overmacht echter langer dan twee (2) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of
  naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst, geheel of
  gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke
  tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige
  schadevergoeding.
 3. Indien Het Coach Centrum ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
  Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Coach
  Centrum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
  factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
  Overeenkomst.

Artikel 15 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Indien de Koper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  heeft Het Coach Centrum het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te
  schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover
  de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts heeft Het Coach Centrum het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de Koper in
  staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot
  toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de Koper door beslaglegging,
  ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan
  verliest.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Het Coach Centrum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
  van de Auteurswet en andere relevante wet- en regelgeving.
 2. Het Coach Centrum heeft het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
  informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 – Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Het Coach Centrum en de door Het Coach Centrum (eventueel)
  ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn
  van één (1) jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden
  van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van
  twee (2) jaar nadat de Koper Het Coach Centrum ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde
  zaak.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Het Coach Centrum en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Van geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst, welke niet in onderling overleg kunnen
  worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank
  Rotterdam kennis, tenzij Het Coach Centrum er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde
  rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen.
Chat openen
1
Hulp nodig?
Hallo, kunnen we je helpen?